Jeśli jesteś wspólnikiem spółki komandytowej, musisz pamiętać o ciążących na niej obowiązkach.

Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.

Z woli naszego nieszczęsnego ustawodawcy spółka komandytowa, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Za ich prowadzenie odpowiada ,,kierownik jednostki”. A zrozumialej, w przypadku sp.k. – komplementariusze prowadzący sprawy spółki.

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie musisz sporządzić w ciągu trzech miesięcy od dania bilansowego.  Dla spółki komandytowej będzie to liczone od 31 grudnia. Z tego wniosek, że taki dokument za rok poprzedni musi powstać do końca marca kolejnego roku kalendarzowego. Sprawozdanie podpisują komplementariusze i osoba prowadząca księgi rachunkowe spółki.

Badanie sprawozdania finansowego sp.k. przez biegłego rewidenta.

Jakby tego było mało, Twoja spółka może mieć obowiązek poddania sprawozdania  finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Czy zawsze? Na całe szczęście nie. Obowiązek taki ma miejsce jeśli Twoja spółka za ostatnie dwa lata obrotowe spełni co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Jak się zapewne domyślasz, obowiązek ten dotyczy spółek komandytowych prowadzących działalność na większa skalę. Dodatkowym obowiązkiem dla spółek których sprawozdanie musi być badane przez rewidenta, jest konieczność publikacji takiego dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli korzystasz ze starszych źródeł, w tym artykułów w internecie, możesz natrafić na obowiązek publikacji Monitorze Polskim B. Traktuj to jako ciekawostkę historyczną. Został on zniesiony od 1.01.2013 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej.

Sprawozdanie finansowe sp.k., podlega zatwierdzeniu przez wspólników w drodze uchwały. Powinno to mieć miejsce w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS.

Kolejnym obowiązkiem związanym z rachunkowością spółki komandytowej, jest złożenie do KRS-u:

 1. Rocznego sprawozdania finansowego sp.k.;
 2. Odpisu uchwały wspólników sp.k. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
 3. Opinii biegłego rewidenta – o ile była sporządzona;

UWAGA. Obowiązek ich złożenia ciąży na komplementariuszach. Powinni oni powyższe dokumenty złożyć do KRS-u w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Rzut oka na kalendarz podpowiada, że ostatecznym terminem złożenia jest 15 lipca.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe i pozostałe dokumenty?

Musisz wypełnić stosowny formularz KRS, dołączyć do niego sprawozdanie, uchwałę. Wniosek opłacić i złożyć w sądzie.

Jakie formularze KRS muszę wypełnić przy składaniu sprawozdania finansowego spółki komandytowej?

KRS-Z30 ,,Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY”. Link do formularza odnajdziesz tu.

Ile kosztuje złożenie do KRS sprawozdania finansowego spółki komandytowej?

Opłata sądowa za wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS wzmianki o przyjęciu dokumentów 40,00 zł.

Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100,00 zł.

Razem: 140,00 zł

Płatne przelewem na rachunek sądu rejestrowego, albo bezpośrednio w kasie sądu, albo znakami opłaty sądowej.

Co jest najistotniejsze z tego wpisu?

 • Spółka komandytowa ma obowiązek prowadzenia tzw. pełnej rachunkowości;
 • Komplementariusze odpowiadają za sporządzenie i złożenie do KRS-u sprawozdania finansowego sp.k.;
 • Przy przekroczeniu określonej skali działalności spółki komandytowej, jej sprawozdanie musi zbadać biegły rewident, a dodatkowo musi ono być opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego sp.k. i pozostałych dokumentów do KRS za dany rok obrotowy, to 15 lipca kolejnego roku;

W związku z tym masz jeszcze trochę czasu na spełnienie powyższych wymogów w swojej spółce za rok obrachunkowy 2013 r.

Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. Maciej pisze:

  Czy można prosić o aktualizację tego wpisu w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2014 roku?

  Nigdzie w internecie nie ma wyczerpującej informacji jakie obowiązki ma spółka komandytowa, kiedy może prowadzić księgowość uproszczoną, jakie ma obowiązki sprawozdawcze wobec KRS/US. Myślę, artykuł może być popularny!:)

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *